Η MOTORFORUM  για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης μπορεί να χρησιμοποιεί cookies ή παρεμφερείς μηχανισμούς αποθήκευσης και ανάκτησης των δεδομένων σε τερματικούς εξοπλισμούς (στο εξής: Cookies) όταν ο Χρήστης πλοηγείται στον δικτυακό τόπο της MOTORFORUM ή τρίτων συνεργατών προκειμένου να καθίσταται δυνατή και να διευκολύνεται η διάδραση του Χρήστη με τον δικτυακό τόπο. Οι υπηρεσίες στατιστικής (ίδιες ή αλλότριες) που χρησιμοποιούνται από τον δικτυακό τόπο ενδέχεται να χρησιμοποιούν Cookies με σκοπό τη θέσπιση ποσοτικών μετρήσεων και προτύπων χρήσης του δικτυακού τόπου.
Η χρήση των Cookies επιτρέπει στον εξυπηρετητή φιλοξενίας του δικτυακού τόπου να αναγνωρίζει τον πλοηγητή που χρησιμοποιεί ο Χρήστης, με σκοπό την παροχή μιας ευκολότερης πλοήγησης, καθώς επιτρέπει, για παράδειγμα, την πρόσβαση στους χρήστες που έχουν εγγραφεί στο παρελθόν, την πρόσβαση σε ενότητες, υπηρεσίες, προσφορές ή διαγωνισμούς που προσφέρονται αποκλειστικά σε αυτούς χωρίς να απαιτείται η εγγραφή τους σε κάθε επίσκεψή τους. Χρησιμοποιούνται επίσης για την καταμέτρηση του κοινού και των παραμέτρων κυκλοφορίας, καθώς και για τον έλεγχο των τάσεων και του αριθμού των επισκέψεων.

Τι είναι τα cookies;

Τα Cookies είναι ένα αρχείο που μεταφορτώνεται στον υπολογιστή ή στη συσκευή του Χρήστη κατά την πρόσβασή του σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Τα Cookies επιτρέπουν σε μια ιστοσελίδα, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύει και να ανακτά πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες πλοήγησης ενός χρήστη ή του τερματικού του, και, ανάλογα με τις πληροφορίες που περιέχονται και τον τρόπο χρήσης του τερματικού του, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του Χρήστη.

Τα Cookies είναι χρήσιμα για διάφορους λόγους. Από τεχνικής απόψεως, επιτρέπουν τη βελτιωμένη λειτουργία των ιστοσελίδων η οποία προσαρμόζεται στις προτιμήσεις του Χρήστη, όπως για παράδειγμα, η αποθήκευση της προτιμώμενης γλώσσας ή του νομίσματος της χώρας του. Επίσης, βοηθούν τους υπεύθυνους των δικτυακών τόπων να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν, χάρη στα στατιστικά στοιχεία που συλλέγονται με αυτά. Τέλος, χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων που προβάλλουμε

Είδη Cookies

Ανάλογα με τον υπεύθυνο διαχείρισης του τομέα:

  • Cookies αρχικού κατασκευαστή
  • Cookies τρίτων

Ανάλογα με το χρονικό διάστημα διατήρησης:

  • Cookies συνεδρίας (που διαγράφονται μόλις ο Χρήστης εξέλθει από τον δικτυακό τόπο)
  • μόνιμα Cookies (που διατηρούνται σε μόνιμη βάση μέχρι τη διαγραφή τους από τον Χρήστη)

Ανάλογα με τη χρηστικότητά τους:

  • τεχνικά Cookies
  • Cookies προτίμησης ή εξατομίκευσης
  • Cookies ανάλυσης ή απόδοσης
  • Cookies συμπεριφορικής διαφήμισης

Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα της MOTORFORUM συνεπάγεται τη συγκατάθεση στην τοποθέτηση των παρακάτω Cookies, τόσο του αρχικού κατασκευαστή όσο και τρίτων, Cookies συνεδρίας ή μονίμων Cookies, με βάση τη διάρκεια παραμονής τους στη συσκευή του Χρήστη:

  1. Τεχνικά Cookies: Είναι τα cookies που επιτρέπουν στον χρήστη να πλοηγείται σε μια ιστοσελίδα, πλατφόρμα ή εφαρμογή και τη χρήση διαφορετικών επιλογών ή υπηρεσιών που υπάρχουν σε αυτή όπως, για παράδειγμα, ο έλεγχος της κυκλοφορίας και η επικοινωνία των δεδομένων, η αναγνώριση της συνεδρίας, η πρόσβαση σε τομείς περιορισμένης πρόσβασης, η αποθήκευση των στοιχείων μιας παραγγελίας, η ολοκλήρωση και πληρωμή μιας παραγγελίας, η πραγματοποίηση αίτησης εγγραφής ή συμμετοχής σε μια εκδήλωση, η χρήση στοιχείων ασφαλείας κατά τη διάρκεια της πλοήγησης, η αποθήκευση περιεχομένου για τη διάδοση βίντεο ή ήχου ή η κοινοποίηση περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά τα Cookies μπορούν να είναι τόσο συνεδρίας όσο και μόνιμα.
  2. Cookies ανάλυσης ή απόδοσης: Είναι τα Cookies που επεξεργαζόμαστε τόσο εμείς όσο και τρίτοι, επιτρέπουν την ποσοτικοποίηση του αριθμού των χρηστών και τη στατιστική μέτρηση και ανάλυση της χρήσεως της υπηρεσίας στην οποία προβαίνουν οι Χρήστες. Για τον σκοπό αυτό αναλύεται η πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας με σκοπό τη βελτίωση της προσφοράς των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Αυτά τα Cookies είναι μόνιμα.
  3. Cookies συμπεριφορικής διαφήμισης: Πρόκειται για Cookies που έχουν σχεδιαστεί και χρησιμοποιούνται για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαφημιστικών χώρων οι οποίοι, κατά περίπτωση, έχουν συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα, εφαρμογή ή πλατφόρμα από την οποία παρέχεται η προσφερόμενη υπηρεσία, καθώς και σε άλλες ιστοσελίδες, εφαρμογές ή πλατφόρμες με τις οποίες έχει συνάψει τις σχετικές συμφωνίες η MOTORFORUM. Αυτά τα Cookies αποθηκεύουν πληροφορίες όσον αφορά τη συμπεριφορά των Χρηστών οι οποίες αποκτώνται μέσω της συνεχούς παρατήρησης των συνηθειών πλοήγησης, η οποία και επιτρέπει την κατάρτιση ειδικού προφίλ για την προβολή συναφών διαφημίσεων. Αυτά τα Cookies είναι μόνιμα.
  4. Cookies προτίμησης ή εξατομίκευσης: Αυτά τα Cookies επιτρέπουν στον Χρήστη να εξατομικεύει ή να προσαρμόζει ορισμένα χαρακτηριστικά των γενικών ρυθμίσεων της ιστοσελίδας. Για παράδειγμα, ο ορισμός της γλώσσας, οι τοπικές ρυθμίσεις ή ο τύπος του χρησιμοποιούμενου πλοηγητή. Αυτά τα Cookies είναι μόνιμα.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των Cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από την MOTORFORUM όσο και από τρίτες συνεργαζόμενες εταιρίες, όπως φορείς και παράγοντες διαμεσολάβησης των διαφημιστικών δικτύων ή/και διαφημιζόμενοι, για τους σκοπούς που περιγράφονται στην ως άνω παράγραφο.
Ορισμένοι εκ των εν λόγω τρίτων μερών ενδεχομένως εδρεύουν σε τρίτες χώρες των οποίων η έννομη τάξη δεν προσφέρει ισοδύναμο επίπεδο προστασίας με εκείνο που κατοχυρώνεται στην ενωσιακή νομοθεσία. Εντούτοις, ο Χρήστης μπορεί να συμβουλευθεί τις κατάλληλες εγγυήσεις που του προσφέρονται με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων πραγματοποιούνται λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ενδιαφερομένων.
Ο Χρήστης μπορεί να μάθει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω τρίτους, καθώς και τα είδη Cookies που τοποθετούνται, τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων, τις εγγυήσεις που θεσπίζονται για την πραγματοποίηση των διεθνών διαβιβάσεων, την περίοδο αποθήκευσης και τον τρόπο ρύθμισης των προτιμήσεων όσον αφορά τους ίδιους, μέσω των πολιτικών ιδιωτικού απορρήτου που περιέχονται στον πίνακα της ανωτέρω παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση, η MOTORFORUM δεν ευθύνεται για την ακρίβεια και το περιεχόμενο των πολιτικών ιδιωτικού απορρήτου που δημοσιεύονται από τα εν λόγω τρίτα μέρη στους οικείους δικτυακούς τόπους.

Πώς μπορούν να ρυθμιστούν οι προτιμήσεις;

Με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της παρούσας Πολιτικής σχετικά με τη Χρήση Cookies, στη συνέχεια προσφέρονται πληροφορίες στον Χρήστη σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Cookies που χρησιμοποιούνται στον δικτυακό τόπο μέσω διαφορετικών επιλογών που προσφέρουν οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι πλοηγητές (Explorer, Firefox, Chrome, Safari και Opera). Στην ενότητα «Βοήθεια» των περισσότερων πλοηγητών επισημαίνεται ο τρόπος ρύθμισης του πλοηγητή για τη μη αποδοχή των Cookies, για την ενημέρωσή του κάθε φορά που λαμβάνει ένα νέο Cookie, καθώς και ο τρόπος πλήρους απενεργοποίησης όλων των Cookies.
Για παράδειγμα, περιέχονται οδηγίες όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης των προτιμήσεων σχετικά με τα Cookies στους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους πλοηγητές μέσω των ακόλουθων υπερσυνδέσμων:

Πληροφορίες σχετικά με τον Firefox εδώ.

Πληροφορίες σχετικά με τον Chrome εδώ.

Πληροφορίες σχετικά με τον Explorer εδώ.

Πληροφορίες σχετικά με τον Safari εδώ.

Πληροφορίες σχετικά με τον Opera εδώ.

Εάν ο χρησιμοποιούμενος πλοηγητής δεν βρίσκεται μεταξύ των ως άνω πλοηγητών, ο Χρήστης πρέπει να ανατρέξει στις συγκεκριμένες οδηγίες του εν λόγω πλοηγητή.
Εάν αποκλειστεί η τοποθέτηση όλων των Cookies της ιστοσελίδας, ενδεχομένως θιγούν ορισμένες λειτουργίες της καθώς και ορισμένα τμήματα του περιεχομένου της.

Πρόσθετες πληροφορίες

Ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την MOTORFORUM μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@motorforum.gr, στην οποία μπορεί να επικοινωνήσει γραπτώς για την άσκηση των οικείων δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής, περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία, φορητότητας των δεδομένων και εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων.
Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, κατά το μέτρο που οι πληροφορίες που αποτελούν το αντικείμενο της επεξεργασίας σχετίζονται αποκλειστικά με κωδικούς ή μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας συσκευών ή πλοηγητών που χρησιμοποιούνται από τον Χρήστη, και δεν σχετίζονται με δεδομένα που επιτρέπουν την άμεση ταυτοποίηση του Χρήστη, τα άνω δικαιώματα δεν τυγχάνουν εφαρμογής παρά μόνον εάν ο Χρήστης παράσχει πρόσθετες πληροφορίες από τις οποίες να καθίσταται δυνατή η ταυτοποίησή του.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων, μπορείτε να ανατρέξετε στις Πολιτικές Απορρήτου της MOTORFORUM.